Rigorous Health, Safety & Environment checks throughout membership